من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


ماه تولد شما

در چه ماهی باید متولد می شدید؟

۱-آیا خود را فردی خودکاو و درونگر تلقی می کنید؟   الف-بله قطعا(۳)       ب-گاهی اوقات(۲)     ج-خیر به هیچ وجه(۱)

۲-چگونه با تغییرات مواجه می شوید؟     الف-به پیشواز و استقبال آنها می روید(۳)         ب-به خوبی خود را با آنها سازگار و هماهنگ می کنید(۲)      ج-تا جاب ممکن از آنها فرار می کنید(۱)

۳-از کجا بیشترین قدرت احساسی تان را دریافت می کنید؟   الف-از درون خود(۲)     ب- از محیط اطرافتان(۱)

۴-آیا به جزییات اهمیت زیادی می دهید . به اصطلاح مو را از ماست می کشید؟   الف-بله(۳)     ب-تا حدی(۲)    ج-خیر(۱)

۵-آیا در قبال ار تباط هایتان احساس تعهد و مسئولیت می کنید؟    الف-بله(۳)    ب-گاهی اوقات(۲)    ج-خیر(۱)

۶-کدام یک از گزینه های زیر بهتر از همه۹ خصوصیت های شما را توصیف می کند؟    الف-پر شور.شتاق.پرحرارت و سر شار از انرژی(۳)    ب- باثبات.پیگیر.منطقی.اهل عمل(۴)     ج-عاطفی و روشنفکر(۲)    پ- حساس.تحریک پذیر . شهودی(۱)

۷-آیا خود را فعال و کاری تلقی می کنید؟   الف-بله کاملا(۳)    ب-تا حدی(۲)    ج-خیر(۱)

۸-آیا در زمینه خرج کردن پول خوب و حساب شده عمل می کنید؟   الف-بله(۳)    ب-تا حدی(۲)   ج- خیر(۱)

۹-آیا خود را فردی خلاق و مبتکر تلقی میکنید؟   الف-بله کاملا(۳)   ب-تا حدی(۲)    ج-خیر(۱)

۱۰-آیا فردی جسور و بی پروا هستید؟   الف-بله(۳)    ب- تا حدی(۲)    ج-خیر(۱)

۱۱-آیا خود را فردی لذت طلب تلقی می کنید؟   الف-بله(۳)    ب-تا حدی(۲)    ج-خیر(۱)

۱۲-آیا فردی کمال گرا هستید؟الف-بله(۲)    ب-خیر(۱)

۱۳-آیا احساساست و عئاطفتان را بروز می دهید؟الف-بله همیشه(۳)     ب-گاهی اوقات(۲)     ج-خیر(۱)

۱۴-اطرافیانتان شما را چگونه توصیف میکنند؟    الف-فردی واقع گرا(۲)    ب-فردی آرمانگرا(۱)

۱۵-در یک مهمانی معمولا:   الف-به پذیرایی از دیگران می پردازید(۶)      ب-با گفتن لطیفه دیگران را به خنده وامیدارید(۵)   ج-در کنار دوست یا خویشاوندی می نشینید و سخت سرگرم گپ زدن با او می شوید(۴)     د-خاطرات جالب و شیرینتان رابرای همه تعریف می کنید(۳)    ل-با همه سر صحبت را باز میکنید و هر چند دقیقه یکبار نزد فرد جدیدی می نشینید(۷)    م-در گوشه ای دنج مینشینید و در سکو ت و  تنهایی رفتار دیگران را در نظر می گیرید(۱)   ی-برای میهمانان میوه پوست می کنیدو توجه همه را به خود جلب می کنید(۲)

اگر نتیجه تست به دست آمده با هر کدام از گزینه های زیر مطابقت داشت شما می باید در آن ماه خاص متولد می شدید چرا که خصوصیاتتان بیشتر با ویژگیهای منحصر به فرد آن ماه سازگار است و اگر نتیجه تست با ماه تولدتان یکی باشد قطعا شرایط خاص ردیف بودن سیاره ها و وضعیت کره ماه در هنگام تولدتان مناسب بوده است!

امتیاز بین ۱۵ تا ۱۷ :ماه اسفند(برج حوت)ــامتیاز بین ۱۸تا ۲۰:ماه بهمن(برج دلو)ــامتیاز بین ۲۱ تا ۲۳:ماه دی(برج جدی)ــامتیاز بین۲۴ تا ۲۶:ماه اذر(برج قوس)ــامتیاز بین ۲۷ تا ۲۹:ماه آبان(برج عقرب)ــامتیاز بین۳۰ تا ۳۲:ماه مهر(برج میزان)ــامتیاز بین ۳۳ تا ۳۵:ماه شهریور(برج سنبله)ــامتیاز بین ۳۶ تا ۳۸:ماه مرداد(برج اسد)ــامتیاز بین ۳۹ تا ۴۱:ماه تیر(برج سرطان)ــامتیاز بین ۴۲ تا ۴۴:ماه خرداد(برج جوزا)ــامتیاز بین ۴۵ و ۴۶:ماه اردیبهشت(برج ثور)ــامتیاز ۴۷:ماه فروردین(برج حمل)


shideh joon

تست خودشناسی

در چه ماهی باید متولد می شدید؟

۱-آیا خود را فردی خودکاو و درونگر تلقی می کنید؟   الف-بله قطعا(۳)       ب-گاهی اوقات(۲)     ج-خیر به هیچ وجه(۱)

۲-چگونه با تغییرات مواجه می شوید؟     الف-به پیشواز و استقبال آنها می روید(۳)         ب-به خوبی خود را با آنها سازگار و هماهنگ می کنید(۲)      ج-تا جاب ممکن از آنها فرار می کنید(۱)

۳-از کجا بیشترین قدرت احساسی تان را دریافت می کنید؟   الف-از درون خود(۲)     ب- از محیط اطرافتان(۱)

۴-آیا به جزییات اهمیت زیادی می دهید . به اصطلاح مو را از ماست می کشید؟   الف-بله(۳)     ب-تا حدی(۲)    ج-خیر(۱)

۵-آیا در قبال ار تباط هایتان احساس تعهد و مسئولیت می کنید؟    الف-بله(۳)    ب-گاهی اوقات(۲)    ج-خیر(۱)

۶-کدام یک از گزینه های زیر بهتر از همه۹ خصوصیت های شما را توصیف می کند؟    الف-پر شور.شتاق.پرحرارت و سر شار از انرژی(۳)    ب- باثبات.پیگیر.منطقی.اهل عمل(۴)     ج-عاطفی و روشنفکر(۲)    پ- حساس.تحریک پذیر . شهودی(۱)

۷-آیا خود را فعال و کاری تلقی می کنید؟   الف-بله کاملا(۳)    ب-تا حدی(۲)    ج-خیر(۱)

۸-آیا در زمینه خرج کردن پول خوب و حساب شده عمل می کنید؟   الف-بله(۳)    ب-تا حدی(۲)   ج- خیر(۱)

۹-آیا خود را فردی خلاق و مبتکر تلقی میکنید؟   الف-بله کاملا(۳)   ب-تا حدی(۲)    ج-خیر(۱)

۱۰-آیا فردی جسور و بی پروا هستید؟   الف-بله(۳)    ب- تا حدی(۲)    ج-خیر(۱)

۱۱-آیا خود را فردی لذت طلب تلقی می کنید؟   الف-بله(۳)    ب-تا حدی(۲)    ج-خیر(۱)

۱۲-آیا فردی کمال گرا هستید؟الف-بله(۲)    ب-خیر(۱)

۱۳-آیا احساساست و عئاطفتان را بروز می دهید؟الف-بله همیشه(۳)     ب-گاهی اوقات(۲)     ج-خیر(۱)

۱۴-اطرافیانتان شما را چگونه توصیف میکنند؟    الف-فردی واقع گرا(۲)    ب-فردی آرمانگرا(۱)

۱۵-در یک مهمانی معمولا:   الف-به پذیرایی از دیگران می پردازید(۶)      ب-با گفتن لطیفه دیگران را به خنده وامیدارید(۵)   ج-در کنار دوست یا خویشاوندی می نشینید و سخت سرگرم گپ زدن با او می شوید(۴)     د-خاطرات جالب و شیرینتان رابرای همه تعریف می کنید(۳)    ل-با همه سر صحبت را باز میکنید و هر چند دقیقه یکبار نزد فرد جدیدی می نشینید(۷)    م-در گوشه ای دنج مینشینید و در سکو ت و  تنهایی رفتار دیگران را در نظر می گیرید(۱)   ی-برای میهمانان میوه پوست می کنیدو توجه همه را به خود جلب می کنید(۲)

اگر نتیجه تست به دست آمده با هر کدام از گزینه های زیر مطابقت داشت شما می باید در آن ماه خاص متولد می شدید چرا که خصوصیاتتان بیشتر با ویژگیهای منحصر به فرد آن ماه سازگار است و اگر نتیجه تست با ماه تولدتان یکی باشد قطعا شرایط خاص ردیف بودن سیاره ها و وضعیت کره ماه در هنگام تولدتان مناسب بوده است!

امتیاز بین ۱۵ تا ۱۷ :ماه اسفند(برج حوت)ــامتیاز بین ۱۸تا ۲۰:ماه بهمن(برج دلو)ــامتیاز بین ۲۱ تا ۲۳:ماه دی(برج جدی)ــامتیاز بین۲۴ تا ۲۶:ماه اذر(برج قوس)ــامتیاز بین ۲۷ تا ۲۹:ماه آبان(برج عقرب)ــامتیاز بین۳۰ تا ۳۲:ماه مهر(برج میزان)ــامتیاز بین ۳۳ تا ۳۵:ماه شهریور(برج سنبله)ــامتیاز بین ۳۶ تا ۳۸:ماه مرداد(برج اسد)ــامتیاز بین ۳۹ تا ۴۱:ماه تیر(برج سرطان)ــامتیاز بین ۴۲ تا ۴۴:ماه خرداد(برج جوزا)ــامتیاز بین ۴۵ و ۴۶:ماه اردیبهشت(برج ثور)ــامتیاز ۴۷:ماه فروردین(برج حمل)


shideh joon

چه بارونی

سلام خوبین؟ وای چه هوای ۲ نفره ی باحالی .هوا هم کم کم داره سرد میشه .راستی من پست پیشی رو پاک کردم ولی نمی دونم چرا پاک نمیشه.آخه قسمت نبود که بشهالان هم قراره با استادمون بریم نمایشگاه قرآن .بر می گردم یه آپ درست حسابی می کنم.
shideh joon

ولگردی

سلام چطورین؟نماز روزه ها قبول باشهتورو خدا ما رو هم دعا کنینوای جای همه خالی دیروز با بچه ها رفته بودیم  یلری تلریرفتیم ایران زمینچشم مامانم روشنولی خیلی مزه می داد پسرا رو اذیت می کردیم یه عالمه دوستم باهاشون کورس می ذاشت بعد که مثلا راضی می شدیم بزنیم بغل با هم صحبت کنیم تا اون ها می زدن بغل دوستم می گازیدو می رفتبعد جالب اینجا بود که ۲تا آقا پلیسه اونجا بودن به هر کی که بیشتر از یکی دو دور اونجا دور می زد گیر می داد و بیخیال نمی شد اما به ما که ۲۰ دور هم زدیم هیچی نمی گفت آخه ما گولشون می زدیم ۴ نفر بودیم که هر دو سه دوری که می زدیم اونی که بغل راننده بود میومد عقب یکی دیگه میشست جلو اینطوری آقا پلیسه فکر می کرد ما عوض شدیمخلاصه که خیلی حال داد اما فردا که رفتم دانشگاه بدونه اینکه هیچ کدوم از کارهامو انجام داده باشم همش از چشمو گوشم در میاد آخه من گناه دارم چرا این استادها دلشون واسه من نمیسوزه من به این مظلومییییبه جایه اینکه بشینم وبلاگ آپ کنم بهتره برم کارهام رو انجا بدهم تا آپ بعدی بابای
shideh joon

بعدها

بعدها

مرگ من روزی فرا خواهد رسید                  در بهاری روشن از امواج نور

در زستانی غبار آلود و دور                         یا خزانی خالی از فریاد و شور

مرگ من روزی فرا خواهد رسید                 روزی از این تلخ و شیرین روز ها

روز پوچی همچو روزان دگر                        سایه ای ز امروزها دیروزها

دیدگانم همچو دالان های تا                      گونه هایم همچو مرمرهای سرد

ناگهان خوابی مرا خواهد ربود                     من تهی خواهم شد از فریاد درد

می خزند آرام روی دفترم                          دستهایم فارغ از افسون شعر

یاد می آرم که در دستان من                     روزگاری شعله می زد خون شعر

خاک می خواند مرا هر دم به خویش           می رسند از ره که در خاکم نهند

آه شاید عاشقانم نیمه شب                     گل به روی گور غمناکم نهند

بعد من ناگه به یکسو میرود                       پرده های تیره ی دنیای من

چشمهای ناشناسی می خزند                 روی کاغذها و دفترهای من

در اتاق کوچم پا می نهد                            بعد من با یاد من بیگانه ای

در بر آیینه میماند به جا                            تار مویی نقش دستی شانه ای

می رهم از خویش و میمانم ز خویش         هر چه بر جا مانده ویران میشود

روح من چون بادبان قایقی                        در افق ها دور و پنهان میشود

می شتابند از پی هم بی شکیب             روزها و هفته ها و ماهها

چشم تو در انتظار نامه ای                       خیره میماند به چشم راهها

لیک دیگر پیکر سرد مرا                           می فشارد خاک دامنگیر خاک

بی تو دور از ضربه های قلب تو                قلب من میپوسد آنجا زیر خاک

بعدها نام مرا باران و باد                    نرم می شویند از رخسار سنگ

گور من گمنام می ماند به راه            فارغ از افسانه های نام وننگ.


shideh joon