من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


دلم می خواد درد بکشم!

دستانت دارد
از لباسهای من
می رود بالا
و چشمهایت
مثل یک افعی
توی چشمهای من هی

برق می زند
تو رو خدا
التماس می کنم
جایی را نیش بزن
که بیشتر

درد داشته باشد.

 منبعه شعر:چلچله


shideh joon