من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


 

سوگند خوردم که اگر بوسه ای به تو دهم سوگند بخورم که دگرباره از اين گونه گناهان نکنم بوسه ای دادی و چو لب از روی لبم برداشتی سوگند خوردم که دگر باره سوگند بی جا نخورم.


shideh joon