من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


آدرس جدید

سال هاست که اینجا ننوشتم . امروز از سر بیکاری به یاد اینجا افتادم. و کلی از دیدن نظرات خوشحال شدم.

خواستم بگم من و دوس جون خدا رو شکر هنوز در کنار هم هستیم.


shideh joon