من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


 

 


shideh joon