من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


 

من در آيينه رخ خود ديدم

     و به تو حق دادم

                     آه می بينم.. می بينم... تو به اندازه تنهايی من خوشبختی

          من به اندازه زيبايی تو غمگينم

 چه اميد عبثی!! من چه دارم که تو را در خور؟

                         - هيچ.          من چه دارم که سزاوار تو؟

                         - هيچ.

      تو همه هستی من ؛  هستی من 

تو همه زندگی من هستی.

                 تو چه داری ؟

                        - همه چيز

                 تو چه کم داری ؟

                      -هيچ.

                         (حميد مصدق)  


shideh joon