من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


 

يه تست خود شناسی باحال از مجله خانواده پيدا کردم که می ذارمش و خيلی توپه

                                                     شما ميوه کدام درخت هستيد؟

(۱تا ۱۰ فروردين)(۴ تا ۱۳ مهر)درخت زبان گنجشک(حساسيت):سرشار از جذابيت؛بانشاط و سرزنده است و دوست دارد توجه ديگران را به خود جلب کند. عاشق زندگی؛فعاليت و حتی پيچيدگی ها است. مستقل؛ خوش؛سليقه؛هنرمند؛پراحساس و يار و هم صحبت خوبی است. کسی که تمايل به عفو و گذشت ندارد.

(۱۱تا۲۰فروردين)(۱۴تا۲۳مهر)درخت افرا(استقلال فکری):فردی معمولی نيست و سرشار از تصور و خلاقيت و ابتکار؛خجالتی و تودار؛بلندپرواز و مغرور است.متکی به نفس؛به دنبال تجارب جديد و گاهی عصبانی است.اماحافظه و ذهنی قوی دارد و به آسانی ياد می گيردو هميشه ميخواهد اثری خوب روی ديگران داشته باشد.

(۲۳تا۳۱فروردين)(۲۴مهر تا ۱۱ آبان)درخت گردو(اشتياق و شور):نجيب؛با ديدوسيع نسبت به جهان خود جوش و بلندپروازی او نامحدود است.فردی غير قابل انعطاف؛شريکی استثنايی اما بد قلق است. هميشه مورد علاقه نيست اما اغلب تمجيد و تحسين می شود. مدبر و با هوش؛بسيار پر حرارت اما گاهی مغرور است.

(۱تا ۱۴ ارديبهشت)(۵تا ۱۳مرداد)(۴تا۸بهمن)درخت شپيدار(ترديد و عدم ثبات):جذاب به نظر می رسد. بااستعداد است اما اعتماد به نفس بالايی ندارد.در مواقع لزوم بسيار شجاع است و به مهربانی و جوی خوشايند نياز دارد.بسيا مشکل پسند و غالبا تنها است و طبعی هنرمندانه دارد. هماهنگ کننده خوبی است. به فلسفه علاقمند است درهر موقعيتی قابل اعتماد است و به طور جدی در امور مشارکت دارد.  

(۱۵تا۲۴ ارديبهشت)(۱۲تا ۲۱ آبان)درخت شاه بلوط(درستکاری): هيکل و اندامی خارق العاده؛پر ابهت ؛ حس عدالت خواهی بالايک طراح و سيستمدار است. به راحتی آزرده خاطر می شود.بسيار حساس؛ کوشا؛گاهی اوقات برتر از ديگران عمل ميکند.گاهی در ارتبط خود با سايرين  دچار سو ءتفاهم ميشود . خانواده مدار و از لحاظ فيزيکی روی فرم است. 

(۲۵ارديبهشت تا ۳خرداد)(۲۲آبان تا ۱ آذر)درخت ون(بلندپروازی):فوق العاده جذاب؛پرانرژی؛خودجوش و پر  مسئوليت است انتقاد را دوست ندارد. جاه طلب؛بلندپرواز؛باهوش؛مستعد و قابل اطمينان است.به پول اهميت ميدهد.خواستار توجه از سوی ديگران هستيد و به پشتوانه و حمايت احساسی نياز دارد.

(۴تا۱۳خرداد)(۲تا۱۱ آذر)درخت ممرز(خوش سليقگی):زيباست و به اوضاع و احوال و ظاهر خود توجه دارد. خوش سليقه و فداکار است و زندگی را تا جايی که ممکن باشد راحت ميگيرد. زندگی را به سوی منطق و انضباط سوق ميدهد. به دنبال مهربانی و تقدير از دوستان است. تصميم گيری برای او سخت است و فردی بسيار قابل اعتماد به شمار ميرود.

(۱۴تا۲۳خرداد)(۱۲تا۲۱ آذر)درخت انجير (حساسيت):فردی مستقل؛درستکار؛باوفا که از ضدونقيض گويی و بحث متنفراست.رندگی و دوستانش را دوست دارد از بچه ها و حيوانات لذت می برد.اجتماعی و شوخ طبع استو دوست دارد که بعد از ساعت های طولانيکار سخت استراحت کند. از استعداد هنری و هوش بالايی برخوردار است.

(۲۴خرداد تا ۴ تير)درخت سيب (عشق):فردی آرام گاهی اوقات خجالتی؛بسيار جذاب و دلربا؛با رفتاری مناسب و سنجيده؛ماجراجو و بی باک و حساس است دوست دارد که ديگران را دوست داشته باشد و سايرين هم او را دوست داشته باشند.باوفا؛حساس و بسيار بخشنده و بااستعداد و عاشق بچهاست.

(۵تا۱۵تير)(۲تا۱۱دی)درخت صنوبر(روز و راز):فوق العاده باسليقه استو نميتوند تنش و فشار عصبی را تحمل کند.زيبايی را دوست دارد و گاهی افسرده می شود.سرسخت و لجبازاست و به همان نسبت که دوست دارد نزديکان خود را حمايت و مراقبت کندبا افراد غريبه هم به همان شکل رفتار ميکند. نسبتا کم ادعا؛سختکوش؛بااستعداد؛فداکار؛دور از خودپسنديو فردی که دوستان زيادی دارد وقابل اعتماد است.

(۱۶تا۲۵تير)(۱۲تا۲۴دی)درخت نارون(بزرگواری):قيافه و ظاهری خوب داردو در پوشيدن لباس خوش سليقه است.تقاضا و خواسته های او در حد اعتدال است.کم ادعاست و اشتباهات را فراموش نميکند. بانشاط و سرزنده است و دوست دارد راهنمايی بشوداما نه اينکه از ديگران اطاعت کند.شريکی درستکار و باوفا و دوست دارد برای سايرين تصميم بگيرد.بزرگوار و نجيب؛يخاوتمند و شوخ طبع و فردی کارآمد است.

                                           بقيه ش تو پست بعدی تا فردا بای


shideh joon