من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


 

اين هم يه تست خودشناسی باحال:

طرز خوابيدن شخصيت تان را آشکار ميسازد.هر يک از حالات را که بيشتر به طرز خواب شما نزديک است انتخاب کنيد و به شخصيت خود پی ببريد:

حالت جنينی: کسانی که در حالت خواب چمباتمه ميزنند.افرادی در ضاهر سر سخت اما قلبا حساس هستند.ممکن است در برخورد اول با افراد خجالت نشان بدهند.اما به سرعت حالت طبيعی خود را باز می يابند.اين حالت عمومی ترين حالت خواب است وتعداد زنانی که به اين حالت ميخوابند ۲ برابر مردان است.

خوابيدن به پهلو با دستان موازی با بدن:اين گروه افراد آسان گير و اجتماعی هستند که مايلند خود را ميان جمع ببينند.اين عده به بيگانگان اعتماد ميکنند و شايد افراد زودباوری باشند.

خوابيدن به پهلو با دستان باز:کسانی که به پهلو می خوابند و هر دو دست خود را به طرف مقابل باز ميکنند شخصيت باز و گشاده ای دارند.اما می توانند بد گمان هم باشند. در تصميم گيری کند هستند اما وقتی تصميمی می گيرند بعيد است از آن روی بر گردانند.

خوابيدن به پشت با دستان موازی با بدن: اين گروه که در حالی که دستانشان را به پهلوها چسبانده اند می خوابند افرادی ساکت و خوددار هستند از هياهو مپرهيزند.اما برای خود و ديگران معيارهای برجسته ای برميگزينند.

خوابيدن روی شکم: کسانی که رو به تشک می خوابند در حالی که با دستانشان بالش را بغل کرده و سر را به يک طرف بر می گردانند اغلب آدم هايی خوش معاشرت و جسور هستند.اما در عين حال می توانند عصبی و زود رنج باشند.و از انتقاد با شرايط دشوار خوششان نمی آيد.

خوابيدن به پشت با دستان باز : اين گروه افراد دوستان خوبی می يابند چون هميشه آماده گوش سپردن به ديگران و دراز کردن دست ياری به سوی آنها هستند. اين گروه معمولا علا قه ندارند در مر کز گروه باشند.

           اين هم از اين ايشالا که خوشتون اومده باشه تا بعد بای. 


shideh joon