من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


 

سلامحال شما؟ما که اصلا خوب نيستيمميگيد چرا؟ ای خدا لعنت کنه هر چی مزاحم تلفنیکه باعث شده چشم اين مامانی ما چپ شه از بس به من و داداشی و بابايی چشم چپه رفته.وای به اون روزی که اين مزاحما علاوه بر شماره خونه شماره های خودمون رو هم داشته باشنديگه نصيحته که مثل بارون رحمت رو سر هر کدوممون جداگانه ميباره اول مامانی منو مظلوم گير مياره و در خفا شروع ميکنه که:به اين پسرا اعتماد نکن پسرا همشون مثله همن دنبال اهداف شيطانی اند و ... بعد ميره سراغ داداشی و همون مطالب رو بر عکس ميکنه که دخترا اينجوران و اونجور . خب حالا به هر کی که بهترين راهکار رو در مقابله با مزاحم و نصيحت های مامانی بده جايزه ميدم. اين هم يه شعر قشنگ از فروغ فرخزاد تقديم به همه مزاحمين عزيز:

                                            موج

تو در چشم من همچو موجی خروشنده و سر کش و نا شکيبا

                        که هر لحظه ات می کشاند به سويی

          نسيم هزار آرزوی فريبا

تو موجی     تو موجی و دريای حسرت مکانت

            پريشان رنگين افق های فردا   

                                                 نگاه مه آلوده ديدگانت

تو دائم به خود درستيزی         تو هرگز نداری سکونی

تو دائم ز خود می گريزی         تو آن ابر آشفته نيلگونی

         چه می شد خدايا....

                             چه می شد اگر ساحلی دور بودم؟ 

 شبی با دو بازوی بگشوده خود

ترا می ربودم......تورا ميربودم.


shideh joon