من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


 

هوراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا من قبول شدمدانشگاه سراسری وليعصر روزانه خوشحالم خوشحالم آخه تو برگشتی به کنارمچرا چرت و پرت ميگم خدا می دونه .من می دونم خدا می دونه هممون ميدونيم که شيده قبول شدم هورااااااااا .من مخم تعطيله درسته؟ کی گفته مخ من تعطيله؟ راس گفته ؟ بيخود کرده راس گفتهمن الان نمی فهمم چی می گم تا يه آپ مثل آدميزادی بابای

       خوشحالمخوشحالم


shideh joon