من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


من پرروام؟

سلام خوبین خوشینمی دونم خیلی بی جنبه امدو هفته س رفته م پشت سرم رو هم نگاه نکردمآخ که چقدر بد آدم بی جنبه باشه دیگه شما به بزرگیه خودتون ببخشید یه خبر بد بدم برادر یکی از دوستام که بعد از یه تصادف یه هفته تو کما بود فوت کرد اونم کسی که خرج یه خانواده رو می داد خواهشا برای شادیه روحش دعا کنیدتا یه آپ درست حسابی


shideh joon