من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی


ايين نامه با ۸تا غلط

سلام خوبین؟ببینین من چه بچه خوبی شدم تند تند آپ می کنم.این ها همه تاثیرات وبلاگ نویس شدنه اینه پرنده اي معصوم به نوازش ويرانه ي قلبم مي نشيند بیچاره مون کردهاصلا مگه میشه ازسایت دانشگاه بیاریش بیروناشکمونو در اوردهخب حالا این ها رو ولش بذارین شیرین کاری امروزمو تعریف کنم.امروز امتحان آیین نامه داشتمتازه دیروز کتابش به دستم رسید اون هم  چه کتابی قابل توجه که کتاب ایین نامه یکی دو ماه کلا  عوض شدهبعد من هم که پررو دیشب تنها کاری که نکردم خوندنه کتابه بودهمین شد که امروز در نهایت سر افکندگی با ۸ تا غلط رد شدممن مایه آبروریزی خانواه م شدم .بابایی منو ببخش.خلاصه بعد برای کلاسه امروز صبحم ۳ تا غیبتم پر شده بود به الهام گفته بودم به استاد بگه که امروز آیین نامه دارم .الهام زنگ زد بهم گفت:استاد عصبانی شده پاچه هممونو گرفته گفته یا همین حالا پا می شه میاد یا حذف میشهمن هم در کمال ضایگی پا شدم اومدمخب دیگه زیاد پرحرفی کردم تا بعد

shideh joon