تست خودشناسی

در چه ماهی باید متولد می شدید؟

۱-آیا خود را فردی خودکاو و درونگر تلقی می کنید؟   الف-بله قطعا(۳)       ب-گاهی اوقات(۲)     ج-خیر به هیچ وجه(۱)

۲-چگونه با تغییرات مواجه می شوید؟     الف-به پیشواز و استقبال آنها می روید(۳)         ب-به خوبی خود را با آنها سازگار و هماهنگ می کنید(۲)      ج-تا جاب ممکن از آنها فرار می کنید(۱)

۳-از کجا بیشترین قدرت احساسی تان را دریافت می کنید؟   الف-از درون خود(۲)     ب- از محیط اطرافتان(۱)

۴-آیا به جزییات اهمیت زیادی می دهید . به اصطلاح مو را از ماست می کشید؟   الف-بله(۳)     ب-تا حدی(۲)    ج-خیر(۱)

۵-آیا در قبال ار تباط هایتان احساس تعهد و مسئولیت می کنید؟    الف-بله(۳)    ب-گاهی اوقات(۲)    ج-خیر(۱)

۶-کدام یک از گزینه های زیر بهتر از همه۹ خصوصیت های شما را توصیف می کند؟    الف-پر شور.شتاق.پرحرارت و سر شار از انرژی(۳)    ب- باثبات.پیگیر.منطقی.اهل عمل(۴)     ج-عاطفی و روشنفکر(۲)    پ- حساس.تحریک پذیر . شهودی(۱)

۷-آیا خود را فعال و کاری تلقی می کنید؟   الف-بله کاملا(۳)    ب-تا حدی(۲)    ج-خیر(۱)

۸-آیا در زمینه خرج کردن پول خوب و حساب شده عمل می کنید؟   الف-بله(۳)    ب-تا حدی(۲)   ج- خیر(۱)

۹-آیا خود را فردی خلاق و مبتکر تلقی میکنید؟   الف-بله کاملا(۳)   ب-تا حدی(۲)    ج-خیر(۱)

۱۰-آیا فردی جسور و بی پروا هستید؟   الف-بله(۳)    ب- تا حدی(۲)    ج-خیر(۱)

۱۱-آیا خود را فردی لذت طلب تلقی می کنید؟   الف-بله(۳)    ب-تا حدی(۲)    ج-خیر(۱)

۱۲-آیا فردی کمال گرا هستید؟الف-بله(۲)    ب-خیر(۱)

۱۳-آیا احساساست و عئاطفتان را بروز می دهید؟الف-بله همیشه(۳)     ب-گاهی اوقات(۲)     ج-خیر(۱)

۱۴-اطرافیانتان شما را چگونه توصیف میکنند؟    الف-فردی واقع گرا(۲)    ب-فردی آرمانگرا(۱)

۱۵-در یک مهمانی معمولا:   الف-به پذیرایی از دیگران می پردازید(۶)      ب-با گفتن لطیفه دیگران را به خنده وامیدارید(۵)   ج-در کنار دوست یا خویشاوندی می نشینید و سخت سرگرم گپ زدن با او می شوید(۴)     د-خاطرات جالب و شیرینتان رابرای همه تعریف می کنید(۳)    ل-با همه سر صحبت را باز میکنید و هر چند دقیقه یکبار نزد فرد جدیدی می نشینید(۷)    م-در گوشه ای دنج مینشینید و در سکو ت و  تنهایی رفتار دیگران را در نظر می گیرید(۱)   ی-برای میهمانان میوه پوست می کنیدو توجه همه را به خود جلب می کنید(۲)

اگر نتیجه تست به دست آمده با هر کدام از گزینه های زیر مطابقت داشت شما می باید در آن ماه خاص متولد می شدید چرا که خصوصیاتتان بیشتر با ویژگیهای منحصر به فرد آن ماه سازگار است و اگر نتیجه تست با ماه تولدتان یکی باشد قطعا شرایط خاص ردیف بودن سیاره ها و وضعیت کره ماه در هنگام تولدتان مناسب بوده است!

امتیاز بین ۱۵ تا ۱۷ :ماه اسفند(برج حوت)ــامتیاز بین ۱۸تا ۲۰:ماه بهمن(برج دلو)ــامتیاز بین ۲۱ تا ۲۳:ماه دی(برج جدی)ــامتیاز بین۲۴ تا ۲۶:ماه اذر(برج قوس)ــامتیاز بین ۲۷ تا ۲۹:ماه آبان(برج عقرب)ــامتیاز بین۳۰ تا ۳۲:ماه مهر(برج میزان)ــامتیاز بین ۳۳ تا ۳۵:ماه شهریور(برج سنبله)ــامتیاز بین ۳۶ تا ۳۸:ماه مرداد(برج اسد)ــامتیاز بین ۳۹ تا ۴۱:ماه تیر(برج سرطان)ــامتیاز بین ۴۲ تا ۴۴:ماه خرداد(برج جوزا)ــامتیاز بین ۴۵ و ۴۶:ماه اردیبهشت(برج ثور)ــامتیاز ۴۷:ماه فروردین(برج حمل)

/ 2 نظر / 8 بازدید
انجل

سلام تست خيلی جالبی بود و جالب تر اينکه من امتياز ۳۰ آوردم پس از همون اول قرار بوده که متولد ماه مهر باشم و هستم.

حديثه

عزيزم من هم همان ماه تولد خودم يعنی امتياز ۳۶ آوردم خيلي باحالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييی