تست روانشناسی

                 همسر ايده آل شما کيست؟

۱-تصور کنيد که دنيا دارد به لحظه پايانی خود می رسد.اگر بتوانيد يک گونه حيوانرا نجات دهيد  کدام را انتخاب می کنيد؟ الف)خرگوش     ب)گوسفند     پ)آهو     ت)اسب.

۲-تصور کنيد در آفريقا با قبيله ای برخورد می کنيد که از شما می خواهند حيوانی به عنوان سوغات با خود ببريد. کدام را انتخاب می کنيد؟الف)ميمون    ب)شير    پ)مار     ت)زرافه

۳-تصور کنيد اشتباهی از شما سر زده و بايد به شکل حيوانی در بیاييد. کدام را ترجيح می دهيد؟الف)سگ    ب)گربه    پ)اسب   ت)مار

۴-اگر چنان قدرتی داشتيد که يک گونه حيوانی را برای هميشه از روی زمين برداريد چه حيوانی خواهد بود؟ الف)شير     ب)مار       پ)کروکوديل           ت)کوسه

۵-تصور کنيد روزی به حيوانی ميرسيد که می تواند با انسان حرف بزند. ترجيح می دهيد چه حيوانی باشد؟الف)گوسفند      ب)اسب    پ)خرگوش     ت)پرنده

۶-تصور کنيد در جزيره متروکی گرفتار شده ايد و فقط می توانيد يک دوست داشته باشيدکدام را انتخاب می کنيد؟الف)انسان     ب)خوک   پ)گاو     ت)پرنده

۷-اگر آنقدر قدرت داشتيد که می توانستيد هر حيوانی را رام کنيد دوست داشتيد کدام يک حيوان خانگی شما باشد؟الف)دايناسور      ب)ببر سفيد       پ)خرس قطبی      ت)پلنگ

۸-اگر می توانستيد برای ۵دقيقه به حوانی تبديل شويد کدام را ترجيح می دهيد؟الف)شير       ب)گربه     پ)اسب      ت)کبوتر 

07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif

07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif

پاسخ تست

۱-در زندگی واقعی جذب افرادی می شويد که:

الف)آنها که شخصيت دوگانه دارند.مثل افرادی کهدر ظاهر بسيار سرد و در باطن يک گلوله آتيش هستند. ب)به آنهايی که مطيع و مهربان هستند. پ)به آنهايی که باوقار و خوش مشرب هستند.  ت)به آنهايی که بی قيد و بند هستند و پايبند چيزی نيستند. 

۲-در ابراز عشق در برابر رفتارهای زير نمی توانيد مقاومت از خود نشان دهيد:

الف)خلاقيت که هيچ وقت احساس يکنواختی و خستگی به شما دست ندهد. ب)رک گويی وو اينکه فقط به شما بگويد دوستت دارم.  پ)نوسانات خلقی؛به عشق گرما و سرما می بخشد.   ت)صبر و حوصله ؛هرگز تسليم نمی شود.

۳-دوست داريد تاثيری با ويژگی های زير روی همسرتان داشته باشيد؛الف)‌وفادار و صديق   ب)به روز   پ)خوش بين   ت)قابل انعطاف

۴-کدام ويژگی هسرتان می تواند رابطه شما را خدشه دار کند؟الف)غرور و تکبر و رفتلر ديکتاتور منانه   ب)احساساتی بودن يا دمدی مزاج بودن او و اينکهندانيد چطور او را خشنود سازيد.   پ)سنگدلی بی رحمی کنايه گويی   ت)احساس ناامنی.

۵-دوست داريد با نامزد يا همسرتان چه رابطه ای برقرار کنيد؟الف)سنتی طوری کهبدون گفتن حرفی او بداند چه می خواهيد و با قلبتان با هم ارتباط برقرار کنيد.      ب)هر دو نفرتان بتوانيد به راحتی درباره همه چيز با هم حرف بزنيد و رازی نداشته باشيد.     پ)رابطه گرمی که به شما احساس گرمابخشی بدهد و هميشه عاشق باشيد.      ت)شما نه تنها به رابطه کنونی بلکه به آينده رابطه تان اهميت می دهيد يعنی رابطه بلندمدتی که بتوانيد در آن رشد کنيد.

۶-آيا به روابط نادرست دامن می زنيد؟الف)شما به اجتماع و اخلاقيات اهميت می دهيد به همين دليل پيش از ازدواج با کسی ارتباطی برقرار نمی کنيد.     ب)شما نمی توانيد در برابر مل و هوس خود مقاومت کنيد    پ)شما فرد صبوری هستيد به همين دليل تلاش می کنيد که هيچ کار نادرستی از شما سر نزند.       ت)شما هرگز می تونيد فرد با ثباتی باشيد در واقع شما مناسب ازدواج نیستيد و نمی خواهيد زير بار تعهد برويد. 

۷-نظر شما در مورد ازدواج اين است؛الف)شما نسبت به ازدواج کاملا بدبين هستيد و باور داريد که اين روزهاديگر ازداج شاد وجود ندارد.      ب)به نظر شما ازدواج مقدس است و پس از ازدواج به آن اهميت داده برای همسرتان ارزش فراوانی قائليد.    پ)شما از ازدواج می ترسيد چ.ن يه نظرتان آزاديتان را از دست می دهيد.     ت)شما هميشه خواستار ازدواج بوديد اما در واقع نميدانيد ازدواج چيست.

۸-در حال حاضر نظرتان درباره عشق اين است:الف)شما هميشه تشنه عشق هستيد می توانيد هر کاری برايش انجام دهيد اما به راحتی عاشق نمی شويد.      ب)شما کاملا فردی خوددار هستيد بر اين باور هستيد که عشق چيزی است که هر وقت بخواهيد می توانيد آن را به دست بياوريد يا از دست آن خلاص شويد.       پ)شما نمی خواهيد در رابطه ای ماندنی گرفتار بشويد فققط می خواهيد با افراد جنس مخالف وقت بگذرانيد.       ت)شما عشق را تعهدی دو طرفه می دانيد.

/ 1 نظر / 11 بازدید
حديثه

خودت و دوستت خيلی خر هستيد که توی لونه زنبور انگشت کرديد